Πρόγραμμα Αντιχαλαζικής – Αντιβρόχινης Προστασίας με επιδότηση 80-100% από την Αγρόλυσις – pellasports | Αθλητικά | pella sports – Ηλεκτρονική Αθλητική Εφημερίδα της Πέλλας | pellasports.gr – πελλα σπορτς
Connect with us

ΓΕΝΙΚΑ

Πρόγραμμα Αντιχαλαζικής – Αντιβρόχινης Προστασίας με επιδότηση 80-100% από την Αγρόλυσις

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5.1

«Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

 

 1. Το Υπομέτρο  έχει στόχο να στηρίξει επενδύσεις ενεργητικής προστασίας από:
 • το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής και
 • τη βροχή για  καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου
 • το χαλάζι & τη βροχή για  καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου

 

 1. Δικαιούχοι:
 • Φυσικά πρόσωπα, ενεργοί γεωργοί, ηλικίας 18-61 ετών, με δήλωση ΟΣΔΕ το 2020, ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμεροι & εξοφλημένες τις εισφορές του ΕΛΓΑ για το 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης.
 • Νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι ενεργοί γεωργοί, με δήλωση ΟΣΔΕ το 2020, ασφαλιστικά & φορολογικά ενήμεροι, με εξοφλημένες τις εισφορές του ΕΛΓΑ για το 2019 κατά την ηλεκτρονική οριστικοποίηση της αίτησης  και δεν τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.
 • Συλλογικά σχήματα γεωργών, Αγρ. Συν/σμοί, ΟμΠ, ΟΠ για εγκατάσταση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας σε αγροκτήματα που ανήκουν κατά κυριότητα ή κατά χρήση στο συλλογικό σχήμα ή με συμμετοχή στις επενδύσεις >50% των μελών.

 

 1. Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) ηλεκτρονικά, από  την 01/12/2020, ημέρα Τρίτη και ως την 01/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. και σε έντυπη μορφή εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, στον ΕΛΓΑ του τόπου κατοικίας.

 

 1. Προϋπολογισμός αίτησης στήριξης. 

    Το ύψος των επιλέξιμων επενδύσεων για κάθε αίτηση στήριξης, ανέρχεται έως τις 100.000€ με ένταση στήριξης 80%. Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Σ.Σ.Γ.) στην περίπτωση επένδυσης ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από την βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται έως το 1.000.000€. με ένταση στήριξης 100%.

 

 1. Εύλογο κόστος επενδύσεων

Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη (Α.Ε.Δ.) των εγκαταστάσεων αντιχαλαζικής – αντιβρόχινης προστασίας για κάθε  καλλιέργεια και το υπολογισμό του εύλογου κόστους είναι:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ (€/ΣΤΡ.)*
 

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ Κ. Φ.  < 7  ΣΤΡ.
2050
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ-ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Κ. Φ.

> 7 ΣΤΡ.

1850
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ < 7 ΣΤΡ. 2050
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ > 7 ΣΤΡ. 1850
ΡΟΔΙΑ  Κ. Φ.  < 7 ΣΤΡ., 1900
ΡΟΔΙΑ Κ. Φ.   > 7 ΣΤΡ. 1700
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ Π. Φ.  < 7  ΣΤΡ.
2350
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙΔΗ  Π. Φ.   > 7 ΣΤΡ. 2050
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m ΚΑΙ  < 7 ΣΤΡ. 1800
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m ΚΑΙ  > 7 ΣΤΡ. 1700
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3,8 m ΚΑΙ  < 7 ΣΤΡ. 2050
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3,8  m ΚΑΙ  < 7 ΣΤΡ. 1950
ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m 3100
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ > 3,8 m 3550
ΚΕΡΑΣΙΑ 3950
ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ 3 m 2700
ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΎΛΩΣΗ > 3,8 m 3150
ΚΕΡΑΣΙΑ 3400
ΔΙΧΤΥΑ  (Δεν

δικαιολογούνται εργατικά)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΡΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 770
ΑΜΠΕΛΙΑ 630
ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ  μεμβράνη

(Δεν δικαιολογούνται εργατικά)

ΚΕΡΑΣΙΑ 1500
ΑΜΠΕΛΙΑ 1250

Σημειώσεις: 

α) Το κόστος των εργατικών για την εγκατάσταση των επενδύσεων μπορεί να φτάσει έως 25% του προϋπολογισμού

β) των γενικών δαπανών έως 10%, με ελάχιστη τιμή τα 300€ & ανώτερη τα 10.000€

γ) Η μέγιστη επιλέξιμη έκταση αντιβροχικής μεμβράνης είναι ίση με την έκταση της καλυπτόμενης καλλιέργειας, ενώ του αντιχαλαζικού διχτυού, μετρούμενη σε τετραγωνικά μέτρα, για κάθε στρέμμα καλλιέργειας που προστατεύεται, είναι ανάλογη της καλλιέργειας και οι μέγιστες εκτάσεις ορίζονται ως εξής:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  ΕΚΤΑΣΗ (m2) 
Αμπέλου 1.000,00
Μηλοειδών – Πυρηνόκαρπων 1.100,00
Ακτινιδίων ή Ροδιάς 1.200,00

 

 1. Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας

Επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις:

  • Νέων εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας από το χαλάζι, τη βροχή ή συνδυαστικά το χαλάζι και την βροχή,
  • Η αντικατάσταση παλαιών εγκαταστάσεων που έχουν αποσβεστεί, με την παρέλευση  δέκα 10 ετών.
  • Η αντικατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών ή/και αντιβρόχινης μεμβράνης που, έχουν αποσβεστεί με την παρέλευση  πέντε 5 ετών από την εγκατάστασή τους.
  • Πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται αναλυτικά στο  παράρτημα 4 της πρόσκλησης του προγράμματος

 

 • Πραγματοποιούνται σε αγροτεμάχια που κατέχονται νόμιμα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Η μίσθωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 9 έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η  ελάχιστη έκταση υλοποίησης είναι το ένα (1) στρέμμα και η ανώτερη έκταση αυτοτελούς συνδυαστικής εγκατάστασης για αντιχαλαζική & αντιβροχική προστασία τα 12 στρ
 • Πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης. Με ευθύνη του  δυνητικά δικαιούχου πραγματοποιούνται δαπάνες από την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία ένταξης εκτός των γενικών δαπανών, που εξυπηρετούν το πρόγραμμα και είναι επιλέξιμες από 1/1/2014.

 

7 .  Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης στήριξης 

Υποβάλλονται πρωτότυπα ή αντίγραφα, ηλεκτρονικά ή στον φυσικό φάκελο τα δικαιολογητικά:

  • α) επιλεξιμότητας (ΑΑΤ, φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα, Υ/Δ, καταστατικό, πιστοποιητικά μη πτώχευσης, αποφάσεις γεν. συνέλευσης, έγγραφο πληρωμής φπα)
  • β) επιλογής  (βεβαίωση ΜΑΑΕ 2019, Ε1, Βεβαίωση συν/σμού ενεργού μέλους, απόφαση Ένταξης σε πρόγραμμα Ν. γεωργών 112, ή 6.1, βεβαίωση πιστοποιητικού φορέα για παραγωγή ΠΟΠ, ΠΓΕ ή βιολογικών)
  • γ) επενδύσεων  (Τρεις ανεξάρτητες οικονομικές προσφορές για την εγκατάσταση των επενδύσεων και τον υπολογισμό του εύλογου κόστους., συγκρίσιμες, με τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιητικά  σύμφωνα με το πρόγραμμα, πίνακες 3 & 4 της 2ης πρόσκλησης, τεχνικές μελέτες,, παραστατικά νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων).

 

 1. Υποχρεώσεις δικαιούχων

Οι δικαιούχοι του καθεστώτος αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

 • Να υλοποιήσουν τις εγκεκριμένες επενδύσεις ενεργητικής προστασίας εντός 24 μηνών από την απόφαση ένταξης. Η υλοποίηση των επενδύσεων μπορεί να γίνει τμηματικά με την υποβολή έως τριών αιτημάτων πληρωμής.
 • Να υποβάλλουν το πρώτο αίτημα πληρωμής εντός έξι μηνών από την έκδοση της απόφασης ένταξης το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το 20% της επενδυτικής δαπάνης.
 • Εάν κατά την υλοποίηση των επενδύσεων χρειάζεται αυτές να τροποποιηθούν το αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν την υλοποίηση και το αιτήματος πληρωμής. Έχει δικαίωμα ο δικαιούχος να υποβάλλει μέχρι δύο αιτήματα τροποποίησης των εγκεκριμένων επενδύσεων.
 • Να διατηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης κατά την περίοδο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, πέντε (5) έτη μετά την τελική πληρωμή.

 

Αν σας ενδιαφέρει η ένταξή σας σε αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνά μας (2381082692 & 2331074100) ή να μας στείλετε email στο info@agrolisis.gr και ένας εξειδικευμένος Γεωπόνος μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ με πολύ μεγάλη εμπειρία και απόλυτα ποσοστά επιτυχίας, μπορεί να φέρει εις πέρας την διεκπεραίωση του φακέλου σας.

ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

More in ΓΕΝΙΚΑ