Αυτός είναι ο νέος κανονισμός προπονητών της ΕΠΟ – pellasports | Αθλητικά | pella sports – Ηλεκτρονική Αθλητική Εφημερίδα της Πέλλας | pellasports.gr – πελλα σπορτς
Connect with us

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός προπονητών της ΕΠΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Προοίμιο

1. Ο παρών κανονισμός εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου.

2. Όλοι οι αναφερόμενοι στον παρόντα Κανονισμό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής.

Άρθρο 1 Προπονητής
Προπονητής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα από τον κανονισμό αυτό προσόντα και δικαιούται, κατά τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίνει οδηγίες, από την τεχνική περιοχή. Έργο του είναι η προετοιμασία, και η καθοδήγηση της ομάδας του με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδας.

Προπονητές, επίσης, θεωρούνται και οι ασχολούμενοι με την εκγύμναση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, και όσοι ασχολούνται με την ειδική προετοιμασία/προπόνηση των τερματοφυλάκων, που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή που κατά παραχώρηση της διοργανώνονται από τις Ενώσεις – Μέλη της, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν:

1. Προπονητές από Ομοσπονδία που είναι μέλος του UEFA Convention 2015
α) Οι κάτοχοι διπλώματος της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. – UEFA, σύμφωνα με τις οδηγίες της Σύμβασης UEFA των ετών 2010 και 2015.
β) Οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA.
γ) Οι κάτοχοι διπλωμάτων προπονητών ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α. – Ε.Π.Ο., τα διπλώματα των οποίων έχουν ήδη εξομοιωθεί με τα διπλώματα UEFA όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ (8) θέσεων UEFA-Ε.Π.Ο
δ) Οι πτυχιούχοι των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των Ελληνικών πανεπιστημίων με κύρια ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ θέσεων UEFA – Ε.Π.Ο. (Σχετικά έγγραφα UEFA προς Ε.Π.Ο. με ημερομηνίες 12.6.2006 και 30.6.2007).
ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, εκτός των ανωτέρω, είναι η έκδοση ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.
στ) Οι Ενώσεις δεν μπορούν να προσλαμβάνουν ως προπονητές των αντιπροσωπευτικών τους ομάδων ή ως Περιφερειακούς προπονητές, τους προπονητές ή/και τους ιδιοκτήτες και τα συγγενικά πρόσωπα έως 1ου βαθμού των ιδιοκτητών των σωματείων-ακαδημιών ποδοσφαίρου που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η κάθε Ένωση.

2. Προπονητές από Ομοσπονδία που δεν είναι μέλος του UEFA Convention 2015
Η πρόσληψη και απασχόληση προπονητή που ανήκει στην ανωτέρω κατηγορία επιτρέπεται μόνον στις πρώτες (Α΄) ομάδες των επαγγελματικών κατηγοριών, εφόσον αυτός πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχος ισότιμου διπλώματος UEFA PRO των σχολών της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης για τα προπονητικά προσόντα της UEFA.
β) Να έχει εργαστεί ως προπονητής σε ομάδα εθνικών κατηγοριών για μία τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο ή σε εθνική ομάδα.
γ) Να έχει ηλικία μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ετών.
δ) Να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, του καταστατικού και των λοιπών κανονισμών της Ε.Π.Ο. και να δηλώνει, με το ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση πρόσληψης), που καταρτίζεται και υποβάλλεται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), ότι το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό είναι το μόνο που αναγνωρίζει, συνομολογεί και αποδέχεται έναντι οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων πιστοποιείται με απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.
ε) Πέραν των ανωτέρω, επιβάλλεται και η τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων για την νόμιμη διαμονή στην χώρα και την λήψη άδειας εργασίας που επιβάλλονται από τους νόμους της πολιτείας.

Άρθρο 3
Ιδιωτικό συμφωνητικό – σύμβαση πρόσληψης προπονητή

1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και της Π. Α. Ε. ή του σωματείου καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού υποβάλλεται, υποχρεωτικά, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ΤΑΧΙS, επίσημο δε αντίγραφο αυτού με το αποδεικτικό υποβολής, κατατίθεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του:
α) για μεν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο.
β) για δε τα τοπικά πρωταθλήματα στην οικεία Ε.Π.Σ.

Περαιτέρω υποχρεώσεις του προπονητή έναντι του τοπικού σωματείου προπονητών που είναι μέλος ή της Ένωσης σωματείων προπονητών θα αναφέρονται στα καταστατικά αυτών.
Το ιδιωτικό συμφωνητικό πρόσληψης του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητο για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης εισόδου στην τεχνική περιοχή.

Με την πρόσληψη προπονητή και πριν την κατάθεση της σύμβασης, κατατίθεται άμεσα στην Ε.Π.Ο. (στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών) ή στην οικεία Ε.Π.Σ. αντίστοιχα (εντός τριημέρου), από την ΠΑΕ ή το σωματείο που προβαίνει στην πρόσληψη, η έγγραφη αναγγελία της πρόσληψης και αντίγραφο ταυτότητας τριετίας εν ισχύ προκειμένου να του εκδοθεί προσωρινά άδεια εισόδου στην τεχνική περιοχή. Το αυτό συμβαίνει και στην διακοπή της συνεργασίας με προπονητή, οπότε κατατίθεται εντός τριημέρου στην Ε.Π.Ο. ή στην οικεία Ε.Π.Σ. έγγραφο αναγγελίας της διακοπής συνεργασίας από το υπεύθυνο/η σωματείο/ΠΑΕ.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό–σύμβαση προπονητή με σωματείο ή ΠΑΕ υποχρεωτικά περιλαμβάνει:
α) Τα στοιχεία των συμβαλλομένων
β) Διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές προς τον προπονητή.
δ) Ρήτρα αποκλειστικής διαιτητικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεωτικά συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των τυχόν μεταξύ τους οικονομικών διαφορών, τις επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και σε τελευταίο βαθμό το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.
ε) Την υποχρέωση του προπονητή να κάθεται στον πάγκο της ομάδας, με την οποία έχει συμβληθεί, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες διπλωμάτων προπονητών

Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι: UEFA C, UEFA C PLUS, UEFA C GOALKEEPING, UEFA FUTSAL B, UEFA B Goalkeeping, UEFA Goalkeeping A, UEFA FOOTBALL FITNESS, UEFA B, UEFA A, UEFA A ELITE YOUTH και UEFA – PRO.

Άρθρο 5
Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος που κατέχει

1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

More in ΕΙΔΗΣΕΙΣ