Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Πέλλας – pellasports | Αθλητικά | pella sports – Ηλεκτρονική Αθλητική Εφημερίδα της Πέλλας | pellasports.gr – πελλα σπορτς
Connect with us

ΓΕΝΙΚΑ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΘΕΜΑ: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Πέλλας».
Κύριε Πρόεδρε
Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Πέλλας, όπως αυτό ισχύει, τις σχετικές διατάξεις των παραρτημάτων του και την από 22-11-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Πέλλας,
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Πέλλας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Σκύδρας, στην Σκύδρα, την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή δύο (2) γραμματέων για την τήρηση του πρακτικού.
2. Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας των παριστάμενων μελών.
3. Έκθεση και έγκριση Διοικητικού Απολογισμού περιόδου από 1-1-2017 έως 30-11-2017.
4. Έκθεση και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού περιόδου από 1-1-17 έως 30-11-2017.
5. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
6.Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής και εφόσον δεν ορισθεί τακτικός δικαστής ως δικαστικός αντιπρόσωπος – πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, εκλογή τριών (3) μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, δεκατεσσάρων (14) τακτικών και μέχρι δεκατεσσάρων (14) αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Πέλλας, για τετραετή θητεία, με μυστική ψηφοφορία, καθώς και για την εκλογή τριών (3) τακτικών και μέχρι τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης, τετραετούς επίσης θητείας, με μυστική ψηφοφορία.
Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό (άρθρο 28 § 1) των εργασιών της Ε.Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ένωσης.
Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων, Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, νομιμοποιούνται να παραστούν στην Γ.Σ., με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ. Πέλλας, το αργότερο μέχρι το Σάββατο 2-12-2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, του εκδιδόμενου (και σε περίπτωση απώλειας αντικαθιστάμενου) αποκλειστικά από την ΕΠΣ Πέλλας ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου (άρθρο 21 § 3) εκπροσώπησης του αντιπροσωπευομένου σωματείου, το οποίο (πληρεξούσιο) φέρει ειδικό πρωτόκολλο.

Για την εκλογή Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ, κάθε σωματείο – μέλος μπορεί να υποδεικνύει μόνο έναν (1) υποψήφιο.
Για την υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου απαιτείται η έγγραφη πρόταση από τουλάχιστον δέκα (10) σωματεία – μέλη της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ με δικαίωμα ψήφου (άρθρο 30 παρ.).
Για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Πέλλας κάθε σωματείο-μέλος, μπορεί να υποδεικνύει μόνο έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό, καθώς και μόνο έναν (1) υποψήφιο ως τακτικό και έναν (1) ως αναπληρωματικό για την εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η υπόδειξη υποψηφίων, με ποινή απαραδέκτου (αποκλεισμού) κάθε εκπρόθεσμης υποψηφιότητας, γίνεται από τα σωματεία-μέλη εγγράφως και το αργότερο μέχρι την 14.00 ώρα της 30 Νοεμβρίου 2017. Ταυτόχρονα με την υπόδειξη κατατίθεται στην ΕΠΣ Πέλλας πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου κάθε υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του (Ν. 1599/ 1986) ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και ασυμβίβαστα του Νόμου, του καταστατικού της Ε.Π.Ο, και της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ καθώς και στα κωλύματα και στους περιορισμούς ττου παραρτήματος Α του Καταστατικού της ΕΠΟ και του ισχύοντος Καταστατικού της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ.και ότι έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα Όργανα της ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια υπηρεσία.
Η Ε.Γ.Σ. λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Ε.Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα Τετάρτη 6-12-2017 και ώρα 18.00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Δεν απαιτείται απαρτία γι’ αυτή την δεύτερη Γ.Σ. (άρθρο 27).

More in ΓΕΝΙΚΑ